Oktober 2018: de waterreserve komt eraan!

Het is zover… en we gaan ervoor! Het project rond regenwateropvang waarvan in de lente reeds werd gecommuniceerd  komt tot uitvoering!

De keuze is gegaan naar ondergrondse prefab betontanks, één van de scenario’s die overwogen werden.

De andere scenario’s waren ofwel een vijver, ofwel een grondwaterput. De vijver is niet weerhouden vanwege de plaats dat deze zou innemen om voldoende water te hebben (verlies aan teeltbaar oppervlak). Andere beperkende factoren voor een vijver is de relatief diepe grondwaterstand (2 à 2,5m-mv, waardoor de wanden waterdicht zouden gemaakt moeten worden) en de waterkwaliteit voor het (toekomstig) irrigatiesysteem (algen en ophoping van bladeren). Het scenario van de grondwaterput is omwille van financiële redenen opzij geschoven, tesamen met de onzekerheid om een voldoende debiet te bekomen. De ondergrond is er met andere woorden niet geschikt voor. Weet ook dat een dergelijke grondwaterput niet erg duurzaam is. Het is hernieuwbaar, maar niet aan de snelheid waarmee deze voorraden tegenwoordig worden geëxploiteerd.

Concreet zullen 8 ondergrondse tanks van 20.000L geplaatst worden om het regenwater van de daken op te vangen. Het volume stemt overeen met het potentieel van het dakoppervlak: 5 à 6 maanden neerslag volgens de klimatologische norm (in de winter, wanneer amper of geen irrigatie nodig is) volstaan om de regenwatervoorraad van 160m³ op te vullen.

De regenwatervoorraad zal ons toelaten om, in jaren met een min of meer normale neerslaghoeveelheid, autonoom te zijn voor wat betreft de watervoorziening van de groetenteelt en biedt een buffer aan om 2 à 3 maanden droogte te overbruggen.

Dit is tevens hét moment voor de hernieuwing van onze koer, voor een aangenamere toegang tot ons afhaalpunt.

Octobre 2018: réalisation du projet de récupération d’eau de pluie!

Ca y est! Le projet de récupération d'eaux de pluie dont on vous a parlé au printemps se concrétise!

Ce seront des citernes souterraines en béton préfab qui seront mises en place. Il s'agit d'un des scénarios parmi d'autres qui étaient envisagés.

Les autres scénarios étaient un étang ou un puits artésien. Le scénario de l'étang n'a pas été retenu pour la principale raison de l'espace utilisé nécessaire pour avoir un volume d'eau intéressant (perte de surface cultivable). D'autres contraintes sont la profondeur de la nappe d'eau souterraine (~2 à 2,5m-ns, nécessitant de rendre imperméable les parois) et la qualité de l'eau (risque de formation d'algues, encrassement par des feuilles car nous travaillons  en agroforesterie). Le scénario du puits artésien a été écarté pour des raison financières sur base d'une étude hydrogéologique: coût trop élevé compte tenu d'une incertitude d'obtenir un débit convenable. Pas très durable non plus de puiser dans des ressources naturelles. Renouvelables, certes, mais pas à la vitesse à laquelle ces réserves sont déjà exploitées actuellement.

Concrètement, 8 citernes de 20.000L seront placées en série en aval des bâtiments. Le volume correspond au potentiel de nos toitures afin de récupérer un maximum des eaux pluviales.  5 à 6 mois de pluies selon les normales saisonnières (en hiver, lorsqu'il n'y a quasiment pas besoin d'irrigation) devraient permettre de remplir la réserve d'eau de 160m³.

La réserve d'eau permettra d'être autonome en eau lors d'une année de précipitations normales et permettra de surmonter une sécheresse de 2 à 3 mois.

Nous profitons de cette occasion pour la réfection de notre cour afin de vous offrir un accès plus agréable pour venir chercher vos commandes.

Open deur – zaterdag 9 juni 2018

Ter gelegenheid van de 14de editie van de Bioweek (Wallonië), nodigen wij jullie uit om onze boomgaard te komen ontdekken met een rondleiding « van het zaadje tot de oogst ». Het ideale moment om er iets meer over te ontdekken. Sommige van onze technieken zijn immers perfect toepasbaar in uw eigen (moes-)tuin!

Meer details zullen in de loop van de lente gecommuniceerd worden.

Onze groenten en fruit bio gecertificeerd !

Het is zo ver! Na enkele jaren de richtlijnen van de biologische landbouw strikt te hebben nageleefd, zijn onze groenten en fruit vanaf dit jaar officieel bio gecertificeerd! Het zijn de dit jaar nieuw gezaaien groenten en het fruit dat in de herfst zal geoogst worden die het biolabel zullen dragen. De actuele oogst komt nog voort uit zaailingen van 2017 en wordt dus nog als ‘in omschakeling’ beschouwd.

Er verandert dus niets wat betreft de productiemethode, welke dus reeds conform de biologische landbouw was. Het bekomen van het label kan beschouwd worden als een erkenning na enkele jaren ‘trouw’.

Uitbreiding van het geteelde oppervlak – bloemenweide in 2018

Het geteelde oppervlak zal gradueel uitgebreid worden op een extra 30 are. De ingebruikname zal op dezelfde manier gebeuren als voor het deel waar heden al geproduceerd wordt: aanleggen van een groenbemester tijdens het eerste jaar en groentenproductie vanaf het tweede jaar.

De eerste stap houdt in dat de grond een eerste maal bewerkt zal worden waarna de groenbemester zal worden ingezaaid. De groenbemester is een mengsel van verschillende planten welke middels hun wortelstelsel de bodem verbeteren. Het gekozen mengsel bestaat deels ook uit een bijenmengsel, om onze vriendjes de bijen eens goed te verwennen!

Als alles gaat zoals voorzien, zal u kunnen meegenieten van een prachtige bloemenweide op het achterste deel van ons perceel.

Herwaardering fruitproductie oude boomgaard naast ons terrein

Met het akkoord van onze buur zal de fruitproductie van zijn oude hoogstamboomgaard (terug) op de markt komen! We vinden er, onder andere, een lekkere Jonagold alsook een oude lokale variëteit: Reinette de Wattripont! De gelegenheid om deze eens te komen proeven! Onze productiesite breidt dus uit tot ongeveer 1 ha!

We zullen het  ‘Zero Phyto’-principe toepassen. Er zal met andere woorden geen enkele pesticide toegepast worden in de boomgaard, ook geen natuurlijke, welke in principe toegelaten zijn in de biologische landbouw.

De boomgaard werd dit jaar gemeld aan Certisys om de oogst als bio te laten erkennen. Het zal pas de oogst van 2021 zijn die het biolabel zal dragen, na een omschakelingperiode van 3 jaar gedurende dewelke de principes van de biologische landbouw strikt zullen nageleefd worden.

Markt

Nieuw in 2018: markten!

– we zullen af en toe deelnemen aan de boerenmarkt « Croque & Troque in Ellezelles (CACS). U mag reeds vrijdag 1 juni noteren!

– vanaf de maand mei (onder voorbehoud van de nodige toelatingen) zal vrijdag de verkoop langs de straat plaatsvinden voor onze oprit, tenzij wij op de Croque & Troque aanwezig zijn.

Vanaf dan zal het mogelijk zijn om vrijdag groenten te komen kopen zonder voorafgaandelijke bestelling (zolang de voorraad strekt). De bestelling blijft uiteraard een mogelijkheid voor wie zich wil verzekeren van de beschikbaarheid. De bestelling kan dan afgehaald worden aan onze stand.

Mogelijke werken in 2018

Momenteel wordt de mogelijkheid bestudeerd van het aanleggen van een hemelwatervoorraad onder onze koer. Doel is om quasi autonoom te worden voor wat betreft het water.

Twee vliegen in één klap: tegelijk zou de koer gerenoveerd worden. We moeten toegeven dat deze zich in een erbarmelijke toestand bevindt. 😉

In geval van werken zal de winkel ten alle tijde bereikbaar blijven via de achterkant van de schuur. De veldweg is goed begaanbaar tijdens de zomermaanden.

Portes ouvertes – le samedi 9 juin 2018

Entrée libre de 14h à 18h
Visite guidée à 15h00
Gourmandises et verre de l’amitié
Animation enfants (animé par le Royal Patro Ellezelles)

A l’occasion de la 14ème édition de la semaine BIO, nous vous invitons à venir découvrir notre verger maraîcher, avec notamment une visite guidée « de la semence à la récolte ». C’est l’occasion d’en savoir un peu plus, car certaines de nos pratiques culturales sont parfaitement applicables au niveau de votre potager!

Nos fruits et légumes certifiés bio !

Ca y est! Après avoir respecté scrupuleusement le cahier des charges relatif à l’agriculture biologique, voilà que nos fruits et légumes sont officiellement certifiés bio dès cette année 2018! Il s’agit plus précisément des légumes semés dès ce printemps et des fruits récoltés dès cet automne. Nos récoltes actuelles sont encore issues de semis de 2017 et sont dès lors encore « en conversion ».

Rien ne change au niveau de la méthode de production, qui était donc déjà conforme au cahier des charges de l’agriculture biologique. Le label est en quelque sorte une reconnaissance officielle du mode de culture biologique après quelques années de respect du cahier des charges.